King Saud University
 • Founded: Established 1958
 • Phone: +96614670000
 • Email: info@ksu.edu.sa
 • Location: Riyadh
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
 • Founded: Edtablished 1954
 • Phone: 0112580617
 • Location: Riyadh
Taibah University
 • Founded: Established 2003
 • Phone: +966148618888
 • Email: tawasul@taibahu.edu.sa
 • Location: Almadinah
Islamic University of Madinah
 • Founded: Established 1961
 • Phone: 920022042
 • Email: contact@iu.edu.sa
 • Location: Almadinah
Umm Al-Qura University
 • Founded: Established 1950
 • Phone: 6868
 • Email: callcenter@uqu.edu.sa
 • Location: Makkah
King Khalid University
 • Founded: Established 1998
 • Phone: 0172418855
 • Email: Reg-admission@kku.edu.sa
 • Location: Asser
King Fahd University of Petroleum and Minerals
 • Founded: Established 1963
 • Phone: 0096613860
 • Email: info@kfupm.edu.sa
 • Location: Dahran
University of Ha'il
 • Founded: Established 2005
 • Location: Hail